VOORWAARDEN

1. De outfits wordt enkel per complete set verkocht

2. Omruilvoorwaarden

De outfits die deel uitmaken van onze stockliquidatie kunnen in geen geval omgeruild worden.

Omruilen van de gekochte goederen kan enkel met het
omruilformulier (PDF afprinten) en volgens de hierna vermelde voorwaarden :

Kosten voor het terugzenden van een wieleroutfit zijn ten laste van de koper !

Het pakket moet binnen de 8 dagen na ontvangst worden teruggestuurd naar :

Willems NV
Commerciële dienst
Lievensveld 7
9600 Ronse
België


Een specifiek artikel kan slechts omgeruild worden voor een identiek artikel in een andere maat (bijv. wielershirt niet omruilbaar voor wielerbroek).

Gelieve op te merken dat tijdens deze periode van 8 dagen de geleverde goederen uitsluitend ter controle mogen worden gepast - zoals dit ook bij het passen in een winkel gebruikelijk is.

De goederen moet voorzien zijn van de originele etiketten en labels, moeten ongedragen en ongeschonden zijn, en in de originele verpakking teruggestuurd worden.

Indien de kwaliteit van de artikelen wordt geschaad door oneigenlijk gebruik anders dan hierboven beschreven, dan behoudt Willems NV zich het recht voor om de omruiling te weigeren.

De oorspronkelijke betaaldatum van de om te ruilen goederen moet op het omruiformulier vermeld worden.
Het omruilformulier moet volledig ingevuld bij het retourpakket gevoegd worden.

Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan kunnen bestelde goederen niet omgeruild worden.


3. Prijzen en betalingswijzen

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW.

Betaling van de artikelen gebeurt via overschrijving.


4. Weigering van bestellingen

Willems NV behoudt zich het recht voor elke on-line bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Willems NV volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer Willems NV ervoor kiest een on-line bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.


5. Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van Willems NV totdat zij volledig werden betaald.


6. Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door Willems NV of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee Willems NV of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling.

Telkens wanneer Willems NV persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die Willems NV hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd.

Naast de hierboven beschreven doeleinden mag Willems NV uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Alle reclame die u wordt toegestuurd zal verband houden met producten van Willems NV.

Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor Willems NV reclame-initiatieven.
Alle commerciële e-mails van Willems NV bevatten een afmeldingslink ('unsubscribe link'), waarop u kunt klikken om zich af te melden.

Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. Willems NV zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.


7. Wettelijke informatie over het recht op terugzending

Recht om van de verkoop af te zien

De consument heeft het recht de verkoper ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden, binnen 8 dagen. Deze periode gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Het tijdig terugzenden van het artikel volstaat om aan deze voorwaarde te voldoen. Artikelen worden hoe dan ook teruggezonden op kosten en risico van de koper. De artikelen dienen binnen 8 dagen te worden teruggezonden naar het volgende adres:

Willems NV
Commerciële dienst
Lievensveld 7
9600 Ronse
België

Gevolgen van de terugzending

Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven, evenals, indien nodig, alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan. Een dergelijke schadevergoeding is echter niet verschuldigd wanneer het waardeverlies uitsluitend te wijten is aan het controleren van de artikelen - zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn.


8. Colofon : exploitant van de online shop

Willems NV,
Lievensveld 7,
9600 Ronse
België

Gedelegeerd bestuurder: Luc Willems